s m a r t goals made simple 5ef42d0e098c3

s m a r t goals made simple 5ef42d0e098c3

Thông tin sách: S.M.A.R.T Goals Made Simple

Mục tiêu S.M.A.R.T (Thông minh) là gì? Và để có một mục tiêu thông minh thì khi đặt mục tiêu bạn phải hội đủ 5 yếu tố sau:
S – Specific : Cụ thể, dễ hiểu.
M – Measurable : Đo lường được
A – Attainable : Có thể đạt được
R – Relevant : Thực tế
T – Time-Bound : Thời gian hoàn thành
Cuốn sách viết về 10 bước thiết lập và đạt được mục tiêu  S.M.A.R.T trong các lĩnh vực: sức khỏe, các mối quan hệ, công việc, tài chính, tinh thần….


Tra cứu thêm thông tin


Đặt mua